Frequently Asked Questions


ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1.  Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, biedingen, aanbiedingen en overeenkomsten zowel ter zake van de levering van zaken als ter zake van het verrichten van werkzaamheden door de eenmanszaak Elmer Enterprise, statutair gevestigd te Amsterdam, KvK nummer, 67721672 handelend onder de namen Elmer Enterprise, Elmer Repairs en Refurbished Amsterdam (hierna: ‘Refurbished Amsterdam’) aan afnemers, kopers, aanbieders van in te nemen en/of op te kopen gebruikte ICT-apparatuur en opdrachtgevers (hierna tevens te noemen: ’Opdrachtgever) en zijn van kracht vanaf 1 augustus 2019.

1.2.  Van de Algemene Voorwaarden en/of de toepasselijkheid hiervan kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden afgeweken.

1.3.  De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende (inkoop) voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bepalingen hieruit binden Refurbished Amsterdam niet, tenzij deze door Refurbished Amsterdam uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Orders, aanbiedingen en overeenkomst

2.1.  Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever bij een eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz. van de juistheid waarvan Refurbished Amsterdam mag uitgaan.

2.2.  Overeenkomsten tussen Refurbished Amsterdam en Opdrachtgever komen pas tot stand indien en voor zover offertes, aanbiedingen of opdrachten door Refurbished Amsterdam zijn geaccepteerd of worden geacht te zijn tot stand gekomen indien Refurbished Amsterdam reeds met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen. Indien verkoop uit magazijnvoorraad plaatsvindt kan de factuur voor de schriftelijke opdrachtbevestiging in de plaats treden. Ook indien een overeenkomst tussen Refurbished Amsterdam en Opdrachtgever reeds tot stand is gekomen door aanbieding en aanvaarding, bindt deze Refurbished Amsterdam niet, indien zij aantoont dat de geoffreerde prijs dusdanig laag is dat Refurbished Amsterdam in redelijkheid niet aan de overeenkomst gehouden kan worden. Voorgaande geldt in elk geval als (abusievelijk) onder de inkoopprijs is geoffreerd, ook als Opdrachtgever dit niet wist en in redelijkheid op de (te lage) prijs had mogen afgaan.

2.3.  Afwijkend van voorgaande kan Refurbished Amsterdam, in het geval de betreffende zaken gefinancierd worden middels een leasefinancieringsovereenkomst, bedingen dat voorafgaande aan totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Refurbished Amsterdam een schriftelijke bevestiging van de leasemaatschappij wordt gegeven, dat de betreffende zaken door haar betaald zullen worden.

2.4.  Beschrijvingen in orders, aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden Refurbished Amsterdam niet. Wijzigingen van technische aard worden door Refurbished Amsterdam voorbehouden.

2.5.  Refurbished Amsterdam heeft het recht, indien de opdracht voor de levering van een zaak of het verrichten van diensten niet tot een overeenkomst leidt, alle kosten die Refurbished Amsterdam heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Levering en levertijd

3.1. Alle door Refurbished Amsterdam opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderingen en zullen nimmer als fatale termijnen te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2.  Refurbished Amsterdam is gerechtigd de levering op te schorten zolang Opdrachtgever jegens Refurbished Amsterdam niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat de Opdrachtgever alsnog deze verplichtingen is nagekomen, of Refurbished Amsterdam de overeenkomst wegens wanprestatie heeft ontbonden, in welk geval Opdrachtgever tot vergoeding van de schade gehouden is

3.3.  Indien en voor zover Refurbished Amsterdam om welke reden dan ook in redelijkheid duurzaam niet tot (deel)levering in staat is, is zij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot betaling van enige boete of vergoeding van enige schade gehouden te zijn. 

3.4.  De levering geschiedt af magazijn, -werkplaats, -fabriek of -winkel ter keuze van Refurbished Amsterdam.

3.5.  De door Refurbished Amsterdam te leveren zaken kunnen door Refurbished Amsterdam worden getransporteerd voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt alsdan in beginsel door Refurbished Amsterdam bepaald. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij Opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt; in dit geval komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

3.6.  Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen komen de kosten voor in- en uitvoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten en belastingen et cetera voor rekening van Opdrachtgever.

3.7.  Refurbished Amsterdam behoudt zich het recht voor in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren.

3.8.  Indien bestelde zaken in het magazijn van Refurbished Amsterdam zijn aangekomen maar op verzoek van Opdrachtgever tijdelijk aldaar dienen te worden opgeslagen, is Refurbished Amsterdam gerechtigd betaling voor de betreffende zaken te verlangen. Refurbished Amsterdam is in voorkomend geval tevens gerechtigd kosten voor opslag in rekening te brengen. Zaken als hiervoor bedoeld worden voor risico van Opdrachtgever opgeslagen. Refurbished Amsterdam is niet gehouden om met een opslag als hiervoor bedoeld akkoord te gaan.

4. Prijzen

4.1.  De door Refurbished Amsterdam opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de prijzen geldend op de dag van levering af werkplaats, -fabriek, -magazijn of winkel en zijn exclusief btw en tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld exclusief verpakkings- en verzendkosten.

4.2.  Refurbished Amsterdam heeft het recht alle prijsverhogende factoren, waaronder mede moet worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valuta verhoudingen, die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding, prijsopgave, offerte c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan Opdrachtgever te berekenen. Opdrachtgever is gerechtigd, na in kennis te zijn gesteld van de verhoging, binnen 8 dagen na de kennisgeving de overeenkomst te ontbinden, indien in redelijkheid gesteld kan worden dat Opdrachtgever, ware de hogere prijs reeds bekend geweest bij de totstandkoming van de overeenkomst, niet tot het sluiten van de overeenkomst was overgegaan.

5. Betalingen

5.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling contant of per volmacht zonder aftrek van enige korting te geschieden. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Compensatie, opschorting, aftrek of verrekening is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke afspraak tussen partijen.

5.2.  Refurbished Amsterdam is altijd gerechtigd alvorens te leveren een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediet is bedongen. Weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Refurbished Amsterdam het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Refurbished Amsterdam tot vergoeding van onkosten en winstderving.

5.3.  In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Opdrachtgever aan Refurbished Amsterdam vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1% boven het dan geldende promesse-disconto van de Nederlandsche Bank NV met een minimum van 1,5% per maand. Tevens is Opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, forfaitair vast te stellen op ten minste 15% van het bedrag van de achterstallige betaling met een minimum van € 250,-.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1.  Refurbished Amsterdam behoudt de eigendom van alle door Refurbished Amsterdam aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet aan al zijn betalingsverplichtingen betreffende de geleverde zaken, waaronder begrepen vorderingen ter zake van eventueel verschuldigd geworden boeten, renten en kosten, heeft voldaan.

6.2.  In aanvulling van het hierboven genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt Opdrachtgever zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Refurbished Amsterdam een bezitloos pandrecht te vestigen op alle door Refurbished Amsterdam aan Opdrachtgever geleverde zaken, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Refurbished Amsterdam op Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook.

6.3.  Zolang vaststaat, dat de eigendom van het geleverde nog niet is overgegaan op Opdrachtgever, is hij niet gerechtigd het geleverde door te verkopen, of ter beschikking van derden te stellen, aan derden in pand te geven of op enig andere wijze de geleverde zaken te bezwaren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Refurbished Amsterdam.

7. Reclames

7.1.  Opdrachtgever dient klachten over de geleverde zaken of de verrichte diensten binnen 8 dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. de werkzaamheden zijn verricht schriftelijk aan Refurbished Amsterdam te melden, bij gebreke waarvan de zaken geacht worden te zijn geleverd c.q. de werkzaamheden geacht worden te zijn verricht conform hetgeen tussen partijen is overeengekomen.

7.2.  Ingeval van een door Refurbished Amsterdam gegrond bevonden klacht over geleverde zaken heeft Refurbished Amsterdam het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel deze door soortgelijke zaken te vervangen. Refurbished Amsterdam is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Refurbished Amsterdam.

8. Rechten van Refurbished Amsterdam

8.1.  Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot programmatuur, software en apparatuur die door Refurbished Amsterdam aan Opdrachtgever wordt geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking wordt gesteld, berusten uitsluitend bij Refurbished Amsterdam of diens licentiegevers, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten op basis van de toepasselijke licentievoorwaarden

8.2.  Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur en software.

8.3.  Het is Refurbished Amsterdam toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van voornoemde rechten.

8.4.  Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Refurbished Amsterdam de software of programmatuur geheel of gedeeltelijk te ontmantelen, te decompileren, daarop reverse engineering toe te passen, te integreren of te combineren met andere software, te kopiëren, te vertalen, aan te passen, variaties aan te brengen of te wijzigen, behoudens voor zover toegestaan ingevolge de van toepassing zijnde licentievoorwaarden en behoudens voor zover toegestaan ingevolge de wet

8.5.  Refurbished Amsterdam zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door Refurbished Amsterdam zelf ontwikkelde software en/of programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht van derden. Refurbished Amsterdam verleent geen vrijwaring en is niet gehouden tot enige schadevergoeding ter zake enige vordering waarbij er sprake is van een wijziging in de software en/of programmatuur.

8.6.  Indien partijen in een aparte overeenkomst schriftelijk overeenkomen dat Refurbished Amsterdam in opdracht van Opdrachtgever programmatuur of software zal ontwikkelen verkrijgt Opdrachtgever, met betrekking tot geheel in zijn opdracht en te zijnen behoeve ontwikkelde programmatuur of software, het niet exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf. Partijen kunnen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

8.7.  Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van programmatuur of software aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld en/of is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

9. Productadvisering

9.1.  Refurbished Amsterdam kan op verzoek van Opdrachtgever een inventarisatie maken van de benodigde en of gewenste IT-oplossing. Hoewel Refurbished Amsterdam zich zal inspannen inventarisatie en/of advieswerkzaamheden correct en vakbekwaam uit te voeren, draagt Refurbished Amsterdam geen enkele verantwoordelijkheid voor het al dan niet overnemen door Opdrachtgever van een uitgebracht advies.

9.2.  Refurbished Amsterdam kan bij inventarisatie en advies uitgaan van de aan haar door Opdrachtgever of derden verstrekte informatie. Zij heeft ter zake geen onderzoeksplicht.

10. Werkplekplaatsing, installatie en migratie

10.1.  Refurbished Amsterdam kan op verzoek van opdrachtgever plaatsing-, installatie- en migratie werkzaamheden verrichten. Het betreft zowel hardwarematige als softwarematige installatiewerkzaamheden

10.2.  Hoewel Refurbished Amsterdam zich zal inspannen plaatsing-, installatie- en migratie werkzaamheden correct en vakbekwaam uit te voeren, draagt zij geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

10.3.  Werkzaamheden in verband met plaatsing, installatie en migratie worden uitgevoerd voor rekening en risico van opdrachtgever, en worden geacht uitgevoerd te worden onder voortdurend toezicht van opdrachtgever.

11. Service- en onderhoudswerkzaamheden

11.1.  Refurbished Amsterdam zal service en onderhoud overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken verrichten.

11.2.  Service en onderhoud betreft uitsluitend de hardware.

11.3.  Indien apparatuur om welke reden dan ook wordt afgegeven voor onderzoek is Refurbished Amsterdam gerechtigd onderzoekskosten in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever de door haar afgegeven ICT-apparatuur niet binnen 60 dagen nadat apparatuur is gerepareerd, dan wel een onderzoek is afgerond en dit aan Opdrachtgever is kenbaar gemaakt, door Opdrachtgever is afgehaald, is Refurbished Amsterdam gerechtigd de apparatuur af te voeren en daarvoor eventuele kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Eventuele opslagkosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

11.4.  Alle door Refurbished Amsterdam bij de service en onderhoud gebruikte apparatuur, programmatuur en ander materialen blijven het eigendom van Refurbished Amsterdam behoudens indien en voor zover Opdrachtgever een vergoeding betaalt voor ontwikkelen of aanschaffen ervan door Refurbished Amsterdam.

11.5.  Refurbished Amsterdam kan wijzigingen aanbrengen in de omvang en de inhoud van de te verrichten service. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal Refurbished Amsterdam Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten en komen de kosten van verandering voor rekening van Opdrachtgever.

11.6.  Indien service- en of onderhoudswerkzaamheden worden verricht uit hoofde van een door Refurbished Amsterdam uitgegeven service-/onderhoudskaart gelden de voorwaarden als omschreven bij afgifte van deze kaart. Als Refurbished Amsterdam haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden niet nakomt, in die zin dat zij later dan overeengekomen verschijnt, is zij gehouden één werkuur per voorkomend geval niet door te belasten, althans niet in mindering te brengen op het tegoed van de kaart.

12. Inname en verwerking

12.1.  Refurbished Amsterdam kan bij de uitvoering van haar opdrachten afgeschreven, althans te vervangen, althans niet meer in gebruik zijnde ICT-apparatuur innemen. Zij kan zulks doen met het oogmerk deze apparatuur aanbieden ter afvalverwerking c.q. recycling, onverminderd het hierna bepaalde.

12.2.  Indien en voor zover er met een eventuele afvalverwerking c.q. recycling samenhangende kosten bij Refurbished Amsterdam in rekening worden gebracht is Refurbished Amsterdam gerechtigd deze aanvullend in rekening te brengen. Dit is eveneens van toepassing op transportkosten.

12.3.  Refurbished Amsterdam kan tevens al dan niet afgeschreven, althans te vervangen, althans niet meer in gebruik zijnde ICT-apparatuur opkopen. Opdrachtgever verklaart in voorkomend geval bevoegd te zijn tot verkoop van de betreffende ICT-apparatuur. Refurbished Amsterdam is niet gehouden deze bevoegdheid te controleren, noch is zij gehouden te controleren of de te koop aangeboden ICT-apparatuur een-op-een correspondeert met de aan haar door Opdrachtgever daadwerkelijk afgegeven ICT-apparatuur. Refurbished Amsterdam is niet gehouden door Opdrachtgever als hiervoor bedoeld afgegeven ICT-apparatuur terug te leveren, ongeacht of betaling voor de betreffende ICT-apparatuur door Refurbished Amsterdam al dan niet reeds heeft plaatsgevonden. Het staat Refurbished Amsterdam vrij aan haar door Opdrachtgever als hiervoor bedoeld afgegeven ICT-apparatuur, door te verkopen en te leveren, deze apparatuur aanbieden ter afvalverwerking c.q. recycling of deze aan te bieden aan goede doelen.

12.4.  Waardes en of prijsopgaven voor op te kopen c.q. in te nemen zaken, zoals door Refurbished Amsterdam gepubliceerd op het internet of overigens door haar vermeld, anders dan in een gedateerde en binnen een uitdrukkelijk bepaalde termijn te accepteren rechtsgeldig uitgebrachte schriftelijke offerte, zijn indicatief en gelden niet als bindend bod. Een bod uitgebracht door een werknemer van Refurbished Amsterdam boven een belang van € 50.000, geldt als niet rechtsgeldig uitgebracht als dit niet is ondertekend door de bestuurder van Refurbished Amsterdam. Refurbished Amsterdam is nimmer gehouden producten of partijen producten af te nemen. Als Refurbished Amsterdam op enig moment een offerte heeft uitgebracht als hiervoor bedoeld en er doen zich tussentijds prijsverlagende omstandigheden voor, dan is Refurbished Amsterdam gerechtigd haar prijsaanbod aan te passen en haar eerdere bod niet langer gestand te doen. Het staat de aanbieder van de op te kopen apparatuur in voorkomend geval vrij zijn aanbod in te trekken.

12.5.  Hoewel Refurbished Amsterdam zich zal inspannen om data van ingenomen apparatuur te verwijderen, en Refurbished Amsterdam voor de verwijdering hiervan geavanceerde en goedgekeurde software gebruikt, is Refurbished Amsterdam niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het niet of niet volledig verwijderen van data en klantkenmerken van alle ingenomen apparatuur, althans van alle apparatuur die geacht wordt te zijn ingenomen. Voorgaande geldt ook als Refurbished Amsterdam ter zake van de bedoelde verwijdering een certificaat heeft afgegeven.

12.6.  Bij het aanbieden van in te nemen apparatuur, is de aanbieder gehouden een gespecificeerde pakbon te verstrekken. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder om de apparatuur adequaat te verpakken. Als Refurbished Amsterdam de in te nemen apparatuur ter plaatse niet uitputtend op aantallen en werking heeft gecontroleerd geeft het tekenen door Refurbished Amsterdam van een pakbon bij inname van apparatuur geen enkele garantie voor de daadwerkelijke inname van alle aldaar vermelde apparatuur. Indien na aankomst bij Refurbished Amsterdam blijkt dat de ingenomen apparatuur niet werkend, beschadigd, incompleet of defect is geldt deze vaststelling als bepalend voor de staat van de apparatuur bij inname.

12.7.  Hoewel Refurbished Amsterdam zich zal inspannen om ter verwerking ingenomen apparatuur milieuvriendelijk te verwerken, en Refurbished Amsterdam voor recycling hiervan gebruik maakt van in de markt als betrouwbaar bekend staande partijen, is Refurbished Amsterdam niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het niet of niet volledig milieuvriendelijk verwerken van alle ingenomen apparatuur, althans van alle apparatuur die geacht wordt te zijn ingenomen.

12.8.  Refurbished Amsterdam is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan doordat medewerkers van de aanbieder van in te nemen apparatuur of derden, apparatuur hebben meegegeven, althans op een in te nemen pallet hebben geplaatst, behoudens in gevallen van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Refurbished Amsterdam.

13. Medewerking opdrachtgever

13.1.  Opdrachtgever wordt geacht volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van een opdracht door Refurbished Amsterdam, haar medewerkers of door Refurbished Amsterdam ingeschakelde derden.

13.2.  Onder medewerking door Opdrachtgever zal onder meer worden verstaan het tekenen van pakbonnen bij (af)levering.

13.3.  Opdrachtgever zal zorg dragen voor een goed beschikbare aanspreekpersoon en zal zorgdragen voor een tijdige ter beschikkingstelling van ruimtes, apparatuur, informatie etc.

13.4.  Opdrachtgever zal voorafgaand aan het afgeven van een prijsinschatting voldoende duidelijkheid verschaffen over bijzondere omstandigheden zoals een extra beveiliging, op basis waarvan geacht kan worden dat medewerkers van Refurbished Amsterdam extra tijd benodigd zullen hebben bij de uitvoering van een opdracht.

13.5.  Mocht Opdrachtgever een of meer van bovenstaande verplichtingen niet of niet volledig nakomen dan zal Refurbished Amsterdam Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk berichten. Opdrachtgever zal zich ter zake van de door haar te verlenen medewerking niet op overmacht kunnen beroepen, althans een dusdanig beroep op overmacht zal niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst zonder tot vergoeding van de door Refurbished Amsterdam geleden of alsdan te lijden schade gehouden te zijn.

13.6.  Refurbished Amsterdam heeft het recht om, in bovenbedoeld geval, extra gemaakte uren tegen haar normale tarieven in rekening te brengen, ook in geval er een vaste prijs voor de dienstverlening is afgesproken.

14. Overmacht

14.1.  Van overmacht aan de zijde van Refurbished Amsterdam is, behoudens de in de wet geregelde gevallen, sprake, indien Refurbished Amsterdam verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van Refurbished Amsterdam, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het niet voldoen door leveranciers van Refurbished Amsterdam aan hun verplichtingen, hieronder mede verstaan het niet of niet tijdig leveren door een (toe)leverancier van Refurbished Amsterdam van bestelde of ingekochte nieuwe of gebruikte ICT-apparatuur, dan wel het niet of niet tijdig leveren van onderdelen voor apparatuur.

14.2.  Onder overmacht wordt uitdrukkelijk diefstal van apparatuur die aan Refurbished Amsterdam ter verwerking en/of wissen van data is aangeboden, begrepen. Diefstal in dit verband is in elk geval elke vorm van ontvreemding, verduistering daaronder begrepen, van of uit transportmiddelen, uit locaties bij opdrachtgever en uit locaties van Refurbished Amsterdam. Onder apparatuur wordt in dit verband elk onderdeel of aanverwant artikel dat data kan dragen, begrepen.

15. Garantie

15.1.  Op de apparatuur die door Refurbished Amsterdam van een leverancier is betrokken, zijn voor zover aanwezig uitsluitend de garantiebepalingen van fabrikant van toepassing.

15.2.  Op door Refurbished Amsterdam ingekochte en aan Opdrachtgever verkochte gebruikte ICT-apparatuur wordt door Refurbished Amsterdam geen enkele garantie verleend en geen enkele aansprakelijkheid voor schade aanvaard.

15.3.  Refurbished Amsterdam verleent geen garantie op (mee)geleverde standaardsoftware.

15.4.  Indien en voor zover Refurbished Amsterdam uitdrukkelijk schriftelijk op de factuur vermelde, garantie heeft verleend, geldt aanvullend het navolgende.

15.5.  Elke aanspraak op garantie vervalt, wanneer zonder schriftelijke toestemming van Refurbished Amsterdam wijzigingen in de apparatuur zijn aangebracht, die naar de mening van Refurbished Amsterdam de normale werking en betrouwbaarheid van de apparatuur kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt wanneer binnen de garantietermijn andere dan de door Refurbished Amsterdam geleverde onderdelen zijn gemonteerd of zonder de toestemming van Refurbished Amsterdam aan het product reparaties zijn verricht.

15.6.  Bedrijfsschade, gevolgschade of andere hier niet met name genoemde indirecte schade zijn van de garantie uitgesloten. De garantie is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet ingeval van normale slijtage en van schade, die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede ingeval van door Opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling, alsmede in het geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

15.7.  De kosten en risico’s van transport naar en van de werkplaats van Refurbished Amsterdam zijn voor rekening van Opdrachtgever.

15.8.  Refurbished Amsterdam verleent voorts geen enkele garantie met betrekking tot de door haar aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde of geleverde programmatuur en/of software. Refurbished Amsterdam garandeert niet, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de kwaliteit, prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig bepaald doel van de programmatuur en/of software. Alle software en/of programmatuur wordt in licentie gegeven en verkocht in de staat waarin deze zich op het moment van aankoop bevindt. Het risico betreffende de kwaliteit en de prestatie van de programmatuur en/of software ligt bij Opdrachtgever. Indien en voor zover de software door Refurbished Amsterdam van een leverancier is betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen – voor zover aanwezig – van die leverancier of de fabrikant van toepassing.

15.9.  Bij verkoop van gebruikte ICT-apparatuur geldt uitsluitend de uitdrukkelijk schriftelijk gegeven garantietermijn. Gebruikte apparatuur wordt in beginsel zonder software geleverd. Indien gebruikte apparatuur met een operation system wordt geleverd, is Refurbished Amsterdam nimmer gehouden daarbij een handleiding of andere zaken te leveren.

15.10.  Refurbished Amsterdam is niet verplicht reparaties op gebruikte apparatuur uit te voeren. Refurbished Amsterdam zal in elk geval volledig aan haar garantieverplichtingen hebben voldaan indien zij een vervangend werkend apparaat ter beschikking heeft gesteld dat in redelijke mate aan dezelfde specificaties voldoet als het vervangen apparaat. Refurbished Amsterdam is nimmer gehouden gebruikte apparatuur terug te nemen tegen terugbetaling van de koopprijs.

15.11.  Refurbished Amsterdam is niet verplicht garantie te verlenen op gebruikte apparatuur die onder de benaming: “koopjes” valt. De prijsstelling hiervoor is dusdanig laag dat hierop, zonder uitdrukkelijk verstrekte garantie, geen aanspraak kan worden gedaan. Ook indien Refurbished Amsterdam uitdrukkelijk garantie heeft verstrekt op gebruikte apparatuur onder de benaming koopjes, kan geen enkele aanspraak worden gedaan op vervanging, prijskorting of reparatie met betrekking tot batterijen of accu’s behorend bij die betreffende apparatuur.

16. Aansprakelijkheid

16.1.  Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de garantie sluit Refurbished Amsterdam uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid, uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, onder meer veroorzaakt door het niet of niet behoorlijk functioneren van de geleverde zaken daaronder begrepen programmatuur, software en apparatuur dan wel diensten of verband houdende met het gebruik daarvan, dan wel de tijdelijke onmogelijkheid van het daarvan, schade ten gevolge van het verloren gaan van gegevens, bestanden of programmatuur, met inbegrip van kosten gemaakt om dergelijke gegevens of programma’s te herstellen of te reproduceren, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Refurbished Amsterdam.

16.2.  Indien en voor zover er op Refurbished Amsterdam enige aansprakelijkheid mocht rusten, zal Refurbished Amsterdam nimmer aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de waarde van de geleverde zaak die directe of indirecte schade heeft berokkend, dan wel direct of indirect bij de schade is betrokken, welke waarde zal worden vastgesteld aan de hand van de op het geleverde betrekking hebbende factuur, met dien verstande dat Refurbished Amsterdam, ingeval de schade noch direct noch indirect het geleverde product betreft, uitsluitend aansprakelijk zal zijn voor directe schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van Refurbished Amsterdam en met dien verstande dat Refurbished Amsterdam totale aansprakelijkheid ter zake nimmer meer zal bedragen dan een maximum bedrag ad €10.000 per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen.

16.3.  Indien Refurbished Amsterdam ondanks het hiervoor bepaalde toch aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor schade dan doet Opdrachtgever reeds nu voor alsdan afstand van elk recht om een vergoeding voor de schade te vorderen die hoger ligt dan het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Refurbished Amsterdam ter zake van het betreffende geval daadwerkelijk uitkeert.

16.4.  Schadeclaims ten gevolge van het voorafgaande dienen binnen een maand na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Refurbished Amsterdam te zijn gemeld.

16.5.  Opdrachtgever vrijwaart Refurbished Amsterdam voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met het door Refurbished Amsterdam geleverde of in licentie gegeven apparatuur, software of programmatuur. Tevens vrijwaart Opdrachtgever Refurbished Amsterdam voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met het opkopen en/of innemen dan wel verwerken van apparatuur.

17. Ontbinding

17.1. In het geval Opdrachtgever een of meer van zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Refurbished Amsterdam gerechtigd, zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de desbetreffende overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling met directe ingang te ontbinden of levering uit te stellen, onverminderd het recht van Refurbished Amsterdam om volledige schadevergoeding te vorderen.

17.2. Refurbished Amsterdam kan, naast de overige hem toekomende rechten, de overeenkomst met Opdrachtgever te allen tijde zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens Opdrachtgever door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever, met directe ingang ontbinden indien Opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, met zijn schuldeisers een onderhands akkoord sluit of een vergadering van zijn schuldeisers bijeenroept, tijdens een vergadering van Opdrachtgevers aandeelhouders een besluit wordt genomen om Opdrachtgever te ontbinden of te liquideren, een curator of bewindvoerder of een persoon met een dergelijke opdracht wordt benoemd voor Opdrachtgevers activa of boedel of een gedeelte daarvan, of Opdrachtgever wegens schulden een dergelijke maatregel neemt dan wel ondergaat, wanneer door Opdrachtgever of door een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of aan hem, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien Opdrachtgever zijn bedrijf staakt of ingeval beslag ter zake van substantiële schulden van Opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag ten minste een maand wordt gehandhaafd.

18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1. De Algemene Voorwaarden en alle transacties en overeenkomsten tussen Refurbished Amsterdam en Opdrachtgever worden uitsluitend geregeerd door het Nederlandse recht.

18.2. Indien daaruit voortvloeiende geschillen tot de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank behoren, zal de Arrondissementsrechtbank te Utrecht bevoegd zijn om van deze geschillen kennis te nemen.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP EN LEVERING AAN CONSUMENTEN

Van de eenmanszaak Elmer Enterprise, statutair gevestigd te Amsterdam, KvK nummer 67721672, handelend onder de namen Elmer Enterprise, Elmer Repairs en Refurbished Amsterdam (hierna: ‘Refurbished Amsterdam’).

1. Consument

1.1.  Een consument in het kader van deze overeenkomst is een wederpartij in een overeenkomst tot koop, offerte of aanbieding, waarop deze aanvullende voorwaarden voor internetverkoop en levering aan consumenten van toepassing zijn verklaard, die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep of in vereniging, hierna te noemen: ‘Koper’.

1.2.  Indien een wederpartij meerdere gelijke of vergelijkbare producten koopt, althans een aanbieding aanvaardt, wordt deze wederpartij geacht te handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel in vereniging. Indien deze aanname onjuist is dient Koper dit uitdrukkelijk bij of voorafgaand aan het aangaan van de koopovereenkomst te melden, om een beroep op de consumentenbescherming uit hoofde van de wet en onderhavige voorwaarden te kunnen doen. Refurbished Amsterdam behoudt zich in voorkomend geval het recht voor om Koper te verzoeken de producten, voorafgaande aan levering, op locatie bij Refurbished Amsterdam te bezichtigen en wanneer Koper dit weigert, niet tot verkoop over te gaan.

2. Toepasselijkheid

2.1.  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Refurbished Amsterdam en Koper waarop Refurbished Amsterdam deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2.  Op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Refurbished Amsterdam en Koper zijn tevens de Algemene Leveringsvoorwaarden van Refurbished Amsterdam van toepassing, behoudens voor zover bij onderhavige voorwaarden hiervan uitdrukkelijk is afgeweken.

2.3.  Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1.  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden slechts voor het betreffende product, dan wel, indien meer gelijke of vergelijkbare producten tegen dezelfde prijs worden aangeboden, zolang de voorraad strekt. Gezien de aard van de aangeboden producten, te weten gebruikte zaken, kan Refurbished Amsterdam nimmer gehouden worden om gelijke producten of vergelijkbare producten tegen dezelfde prijs aan te bieden of te leveren.

3.2.  Refurbished Amsterdam is slechts gebonden aan een aanbieding indien Koper deze heeft aanvaardt, Refurbished Amsterdam, middels een (elektronische) offerte, bevestigd heeft dat het product tegen de aangeboden prijs, al dan niet vermeerderd met verzendkosten, geleverd kan worden en Koper hiermee, alsmede met de toepasselijkheid van de voorwaarden van Refurbished Amsterdam, heeft ingestemd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.3.  Refurbished Amsterdam kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Levering

4.1.  Tenzij anders overeengekomen, zal Refurbished Amsterdam de producten onder vooruitbetaling leveren. De leveringstermijn vangt eerst aan nadat betaling door Refurbished Amsterdam is ontvangen. Indien ontvangst van betaling langer dan 5 dagen na totstandkoming van de koopovereenkomst uitblijft, geldt de overeenkomst als ontbonden.

4.2.  Komen Refurbished Amsterdam en Koper bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van de producten tegen het door Refurbished Amsterdam aangegeven bedrag, tenzij Refurbished Amsterdam bij het sluiten van de overeenkomst aan consument afwijkende condities heeft medegedeeld.

4.3.  Indien Refurbished Amsterdam gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Refurbished Amsterdam ter beschikking heeft gesteld.

4.4.  Indien Refurbished Amsterdam een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn kan Koper de overeenkomst ontbinden en creditering of terugbetaling van reeds betaalde bedragen vorderen.

4.5.  Indien bij aflevering van de producten de verpakking is geopend of zichtbaar beschadigd is Koper gehouden deze producten niet aan te nemen.

5. Zichttermijn van 30 dagen

5.1.  Indien Koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met de door Refurbished Amsterdam geleverde producten en Koper heeft deze producten nog niet gebruikt of doen gebruiken en Koper heeft hierop geen software geïnstalleerd, of doen installeren, is Koper gerechtigd om de betreffende producten naar Refurbished Amsterdam terug te zenden, binnen een termijn van 30 dagen na afleveringsdatum, mits vergezeld van de factuurbon en in de originele, niet beschadigde, verpakking.

5.2.  Kosten voor terugzenden zijn voor rekening van Koper.

5.3.  Refurbished Amsterdam zal de teruggezonden producten direct of binnen redelijke termijn na terug ontvangst inspecteren en indien op correcte wijze is teruggezonden zal Refurbished Amsterdam zorg dragen voor creditering of terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

5.4.  Behoudt Koper de producten of het product, dan geeft Koper daarmee te kennen dat deze de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

5.5.  Het verzenden door Koper aan Refurbished Amsterdam van een ander dan het geleverde product (hieronder begrepen een gelijk product met een ander serienummer) wordt geacht te gelden als het behouden van het geleverde product. Het toegezonden product wordt ter vrije keuze van leverancier, op kosten van Koper geretourneerd of als afval verwerkt.

6. Garantie

6.1.  Refurbished Amsterdam garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die in redelijkheid aan gebruikte producten kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken, anders dan normale gebruikssporen.

6.2.  De door Refurbished Amsterdam verstrekte garantie op gebruikte producten geldt voor een termijn van 3 tot 24 maanden na levering. Op batterijen en accessoires zit een beperkte garantie van maximaal 12 maanden na levering.

6.3.  Garantie door Refurbished Amsterdam beperkt zich tot vervanging van het defecte product voor een soortgelijk of vergelijkbaar product. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Refurbished Amsterdam te retourneren en de eigendom daarvan aan Refurbished Amsterdam te verschaffen.

6.4.  Elke garantie vervalt wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel getracht aan te brengen aan het product of dit hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

6.5.  Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

6.6.  Eventuele tekortkomingen dienen binnen dertig dagen na levering, doch uiterlijk binnen de garantietermijn schriftelijk aan Refurbished Amsterdam te worden gemeld.

6.7.  Na verloop van de garantietermijn is Refurbished Amsterdam gerechtigd alle kosten voor eventuele reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

7. Overige bepalingen

7.1.  Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van deze overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd althans in de macht van Koper of van een derde die het product ten behoeve van Koper, althans op het door Koper aangegeven adres aanneemt, worden gebracht.

7.2.  Indien Refurbished Amsterdam met Koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Refurbished Amsterdam niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. Indien een prijsverhoging plaatsvindt kan Koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden.

7.3.  Indien door Refurbished Amsterdam geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Refurbished Amsterdam jegens Koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

7.4.  Ook wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, wordt de aansprakelijkheid van Refurbished Amsterdam beperkt tot vervanging van het product.

7.5.  Onverminderd het bovenstaande is Refurbished Amsterdam niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van Koper.

7.6.  Refurbished Amsterdam is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten haar aan schuld of grove nalatigheid, en noch krachtens de wet, noch krachtens in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen.

7.7.  Het tenietgaan of gebrekkig blijken van een te leveren product, voorafgaande aan levering valt uitdrukkelijk onder overmacht, met dien verstande dat Refurbished Amsterdam in voorkomend geval wel gehouden zal zijn tot creditering dan wel om een eventueel verrichtte vooruitbetaling terug te storten.

7.8.  Refurbished Amsterdam heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Refurbished Amsterdam zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.9. Voor zover Refurbished Amsterdam ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Refurbished Amsterdam gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

7.10. Refurbished Amsterdam is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

7.11. Op elke overeenkomst tussen Refurbished Amsterdam en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. © 2019 Refurbished Amsterdam.

Ja, op alle producten zit 2 jaar garantie. Dit is tevens per product beschreven in de omschrijving.
Ja, nadat jouw bestelling is geplaatst krijg je een Track&Trace code van ons via de mail.
Wanneer er geen originele verpakking meer aanwezig is, versturen wij het product in een op maat gemaakte verzendverpakking.
Ja, wij geven op al onze producten 30 dagen ‘niet goed, geld terug’ garantie. Binnen 15 dagen heb je de mogelijkheid om het product aan te melden en nogmaals 15 dagen om het te retourneren of om te ruilen voor een ander product.
A. De harde schijf wordt geformateerd. B. Test software controleert de harde schijf, werkgeheugen en videokaart. C. Een technische medewerker controleert alle onderdelen. D. Eventueel defecten onderdelen worden vervangen. E. Een schone installatie van het OS wordt geinstalleerd. F. De computer wordt schoon gemaakt.
Bestellingen worden binnen 24 uur verzonden. Wij versturen met PostNL, die in de meeste gevallen binnen 1 tot 2 dagen bezorgt, behalve op zondag en maandag. Doormiddel van de track&track-code heb je inzicht in het exacte aflevermoment.
Nee, standaardverzending naar een PostNL-afhaalpunt, huis- of werkadres is gratis. Indien je kiest voor een aanvullende bezorgoptie, dan kan er een meerprijs worden berekend.

Ja, wij hebben een repaircentre. Deze is te bezoeken op de Rozengracht 214 B Hs te Amsterdam.

Ja, op aanvraag kunnen wij ook jouw werkplek installeren. Bovendien is het bij ons mogelijk complete migraties verzorgd te krijgen.